Historia

  

 

Na mocy rozkazu Nr 55 z dnia 27 maja 1957 r. Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego powołał do życia kurs instruktorsko metodyczny instruktorów spadochronowych. Celem kursu było opracowanie metod szkolenia w wojskach desantowych oraz przygotowanie pod względem spadochronowym kadry dowódczej dla nowych pododdziałów dywizji. Dowódcą kursu został mjr Józef KARCZ. Szkolenie obejmowało 28 oficerów. Pierwsze skoki wykonywano z wieży spadochronowej w Nowej Hucie a następnie z samolotu na lotniska w Balicach. Minister Obrony Narodowej rozkazem Nr 0048/Org. z dnia 26 czerwca 1957 r. nakazał przeformować 6 Pomorską Dywizie Powietrzną na Dywizję Powietrzno-Desantową. Z kursu instruktorsko metodycznego powstała JW 4115 o łącznym stanie 282 wojskowych i 3 pracowników kontraktowych – nazwana 9 szkolnym batalionem powietrzno – desantowym. Przybywająca do Dywizji kadra kierowana była do JW 4115 gdzie przechodziła teoretyczne i praktyczne przeszkolenie spadochronowe. W sierpniu 1957 r. powstały pododdziały: szkolna kompania szturmowa, szkolna bateria artylerii, pluton transportowo gospodarczy i pluton łączności. 05 listopada 1957 r. miało miejsce wcielenie pierwszych żołnierzy. 08 listopada 1957 r. rozpoczęto szkolenie 16 stycznia 1958 r. JW 4115 przedyslokowana została z Krakowa do Niepołomic.

W maju 1958 r. dowódca 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno - Desantowej wydał rozkaz zorganizowania szkoły podoficerskiej w Niepołomicach. Początkowo turnus szkolenia elewów trwał dziewięć miesięcy, a od 1966 r. sześć miesięcy. Pierwszy turnus szkoły podoficerskiej rozpoczął się 01 czerwca 1958 r. Tegoż samego roku w miesiącu lipcu cały stan osobowy jednostki otrzymał berety koloru bordo, a w październiku Dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. Józef KUROPIESKA wręczył jednostce sztandar wraz z aktami nadania. 15 marca 1963 r. cały stan osobowy otrzymuje trójkątne emblematy koloru bordo z wyszytym spadochronem. Od 1973 r żołnierze JW 4115 biorą czynny udział w misjach pokojowych ONZ. Oprócz przeszkolenia spadochronowego żołnierze JW przechodzą kurs wspinaczki wysokogórskiej oraz przeszkolenie narciarskie.

W zakresie współzawodnictwa na szczeblu 6 BDSz JW 4115 zajmowała czołowe miejsca za co była wielokrotnie wyróżniana.  W ramach reorganizacji batalion powietrzno – desantowy zmienił nazwę na batalion desantowo – szturmowy.

W dniu 15 czerwca 1996 r. Jednostka otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo miasta i gminy Niepołomice. Rodzicami chrzestnymi byli były dowódca batalionu – Bolesław BOJDAK oraz Maria SOLARZ.

W lutym 2000 roku 6 bdsz został przedyslokowany z Niepołomic do Gliwic, gdzie do chwili obecnej pozostaje realizując działalność szkoleniową. We wrześniu 2003r. jednostka otrzymała z rąk Szefa Sztabu Generalnego WP. Pana gen. Czesława PIĄTASA proporzec ufundowany przez prezydenta RP. Rodzicami chrzestnymi tego proporca są – wicemarszałek senatu Pani Jolanta DANIELAK i Prezydent Gliwic Pan Zygmunt FRANKIEWICZ. Akt wręczenia proporca był symbolem wstąpienia jednostki w struktury Międzynarodowej Brygady Czesko – Polsko – Słowackiej. Do głównych zadań Międzynarodowej Brygady zalicza się uczestnictwo w międzynarodowych operacjach pokojowych pod auspicjami UE i NATO.

W dniu 04 listopada 2003r. zgodnie z decyzją nr 300/MON jednostka otrzymała imię gen. dyw. Edwina ROZŁUBIRSKIEGO, a święto zostało ustanowione na dzień 27 maja dla upamiętnienia daty sformowania 6 batalionu desantowo – szturmowego.

W lipcu 2010 roku batalion zmienia nazwę z desantowo- szturmowy na powietrznodesantowy. Zmianie ulega także struktura batalionu.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych